Artikel 1. Definities

  1. – Diëtist:  professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

  2. – Cliënt:  natuurlijk persoon dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger die voor dieet- of voedingsadvies de diëtist consulteert.

  3. – Dieetadvies:  het geheel van activiteiten, op medische indicatie, dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen of beperkingen die met voeding samenhangen of door voeding beïnvloed kunnen worden.

  4. – Voedingsadvies:  dieetadvies, niet op medische indicatie.

  5. – Arts:  de huisarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.

  6. – Opdrachtgever:  cliënt of diens natuurlijke of rechtspersoon dan wel wettelijke vertegenwoordiger die de dienst van de diëtist inroept


Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk Stella Dings en zijn opdrachtgever inzake advies en/of het leveren van goederen en/of diensten.

Artikel 3. Dieetadvies

De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief), echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).

Artikel 4. Behandeltijd

Het gaat hierbij om behandeltijd in direct contact met cliënten (face-to-face) tijdens individuele consulten of huisbezoeken en groepsgerichte activiteiten (dieetadvisering in groepsverband, cursussen). Ook de behandeltijd die cliëntgerelateerd plaatsvindt buiten aanwezigheid van de cliënt wordt in rekening gebracht, onder de noemer individueel dieetvoorschrift. Deze tijd wordt besteed aan analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies.

Artikel 5. Tarieven

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 uren per kalenderjaar (4 tot 6 consulten). Mogelijk zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. I.v.m. de vrijgave van tarieven voor dieetadvisering vanaf 1 januari 2009, zijn er geen standaard tarieven voor dieetadvisering vastgesteld. Diëtistenpraktijk Stella Dings heeft met zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het verlenen van dieetzorg. Hierin zijn tevens prijsafspraken gemaakt voor de te verlenen dieetzorg binnen de vergoedingsmogelijkheden. De tarieven voor voedingsadvies zijn gelijk aan die van dieetadvies. Voedingsadvies wordt niet vergoed uit de basisverzekering.

Artikel 6. Declaraties

Declaraties voor dieetadvisering of voedingsadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar tot het maximaal aantal gecontracteerde uren per jaar. Dieet- of voedingsadvisering die buiten de vergoeding van de zorgverzekering valt, wordt rechtstreeks bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 7. Verhindering

Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij de cliënt in rekening brengen. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Afzegging dient persoonlijk, telefonisch, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, te worden gedaan. Afzegging via de mail of sms worden niet geaccepteerd en wordt gezien als niet-afgezegde afspraak.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen.

Artikel 9. Klachten

Indien een cliënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost , kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Artikel 10. Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd door Diëtistenpraktijk Stella Dings. De diëtist is daarnaast gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.De diëtist houdt de verwijzend arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 11. Legitimatie

Cliënt moet zich kunnen legitimeren bij zorgverleners. Deze moeten kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Om die reden dient u een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

  1. – De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

  2. – Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in verzuim blijft, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

  3. – Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00 (alles exclusief omzetbelasting).

  4. – Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.


Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist en op de website.