Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Stella Dings

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij omgaan met persoonsgegevens kunt u lezen in deze privacyverklaring.We zullen nooit ongevraagd persoonsgegevens van cliënten doorgeven aan derden.Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw Burgerservicenummer
 • Uw telefoonnummer
 • Uw email adres
 • Uw verzekering gegevens
 • Uw huisarts/specialist
 • Uw medische geschiedenis
 • Dossier van uw behandelproces
 • Betalingsgegevens


Waarom wij deze gegevens nodig hebben

 • Wij gebruiken deze gegevens voor het ondersteunen en in stand houden van goede paramedische hulpverlening.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt wilt worden.
 • Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar, waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.
 • Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor het opmaken van facturen wanneer de aanvullende verzekering niet toereikend is of als er helemaal geen sprake is van een aanvullende verzekering.


Hoelang wij de gegevens bewaren

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan nodig is bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met derden:

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht van inzage, rectificatie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar info@stelladings.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Let wel, diagnoses vastgesteld door de desbetreffende diëtist noodzakelijk voor het opstellen van een dossier en verantwoorden naar de verzekeraar, kunnen niet meteen gecorrigeerd en/of verwijderd worden.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Diëtistenpraktijk Stella Dings maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Diëtistenpraktijk Stella Dings is als volgt de bereiken:

Postadres/vestigingsadres: Medisch Centrum Bredeweg, Bredeweg 239 C8 6043 GA Roermond
Telefoon:
06-10221124
Emailadres:
info@stelladings.nl
Kamer van koophandel nummer:
59150653

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een exemplaar van dit document is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist en op de website.